Stadgar

1. ÄNDAMÅL

Föreningen Nyckelharpan är en politiskt och religiöst obunden förening med syfte att främja nyckelharpsspelet och dess musiktraditioner samt det allmänna intresset för instrumentet.

2. MEDLEMSKAP

Medlemskap erbjuds  envar som accepterar föreningens stadgar och som erlagt gällande årsavgift. Återbetalning av årsavgifter kan ej ske. Medlem som trots sedvanlig påminnelse ej erlagt årsavgift anses därmed ha begärt sitt utträde ur föreningen.

3. VERKSAMHETSÅR

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall motsvara kalenderår. Styrelsen ansvarar för verksamheten från årsmöte till årsmöte.

4. STYRELSE

Styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter; ordförande, sekreterare, kassör samt fyra ledamöter. Styrelsen konstituerar sig själva. Mandattiden blir två år. Ordförande, sekreterare och två ledamöter väljs ojämna år, kassör och övriga ledamöter jämna år. Utöver dessa väljs en revisor samt revisionssuppleant, båda med ett års mandattid.
Styrelsen skall och äger rätt att i alla avseenden handha föreningens ärenden. Bokföring skall ske enligt god revisionssed och medlemsförteckningen underhållas kontinuerligt. Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra(4) ledamöter är närvarande. Omröstning skall ske öppet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Föreningens bank- och postgirokonton tecknas av ordföranden eller kassören var för sig. Styrelsen äger rätt att till sig adjungera medlemmar för uppdrag som t.ex. redaktör, matrikelförare, webbmaster etc. såvida dessa ej utses av årsmötet.

5. RÖSTRÄTT

Medlems rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas på års- eller föreningsmöte varvid varje medlem äger en röst. Beslut kan enbart fattas i frågor som delgivits medlemmarna i kallelsen till mötet. Medlem har rätt att avge sin röst genom skriftlig fullmakt utställd på annan vid mötet närvarande medlem. Ingen får med fullmakt avge mer än en röst utöver sin egen. Beslut tages medelst öppen omröstning såvida inte sluten omröstning har begärts. Vid lika röstetal i öppen omröstning har mötesordföranden utslagsröst och vid sluten omröstning lotten.

6. FÖRENINGSMÖTEN

Utöver årsmöte, som hålles under mars månad kan styrelsen kalla till föreningsmöte när detta anses befogat. Kallelse till mötet skall vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före mötet. Kallelse skall innehålla uppgifter om tid och plats för mötet, dagordning samt huvudsakliga innehållet i motioner och propositioner. När det gäller årsmöte skall årsredovisningen också medtagas.

7. ÄRENDEN

Vid föreningsmöte (årsmöte) förekommande ärenden:

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Fastställande av röstlängd.
 4. Fastställande av fortsatt dagordning.
 5. Fråga om mötet utlysts enligt stadgarna.
 6. Val av justeringsmän att jämte ordföranden justeraprotokollet.
 7. (årsmöte) Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret samt budget för det nya.
 8. (årsmöte) Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. (årsmöte) Fastställande av kommande års medlemsavgift.
 10. (årsmöte) Val av styrelse, funktionärer och valberedning.
 11. Motioner och propositioner.
 12. Övriga frågor.
 13. Mötets avslut.
8. MOTIONER

Motioner om stadgeändringar eller andra ärenden skall skriftligen delges styrelsen senast två månader före års- eller föreningsmöte.

9, INTERIMSSTYRELSE

Om angivna fem styrelseposter ej kan besättas utses minst två personer, med rätt att teckna föreningen, att fullgöra tidigare ingångna avtal och att, om beslut om upplösning ej föreligger, kalla till nytt föreningsmöte. Några övriga beslut får ej fattas. Föreligger beslut om upplösning äger man rätt att besluta om vilken organisation som skall övertaga tillgångarna och verkställa överförandet av medlen.

10. UPPLÖSNING

Föreningen kan ej upplösas om minst tio (10) medlemmar önskar upprätthålla dess verksamhet och är beredda att besätta styrelseposterna. Om upplösning sker, skall anges att föreningens tillgångar skall överlåtas till en välrenommerad sedan länge etablerad organisation verkande inom Folkmusiksverige.

11. STADGEÄNDRING

Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas av två på varandra följande föreningsmöten, varav minst ett årsmöte.