Stadgar

1. ÄNDAMÅL

Föreningen Nyckelharpan är en politiskt och
religiöst obunden förening med syfte att främja nyckelharpsspelet
och dess musiktraditioner samt det allmänna intresset
för instrumentet.

2. MEDLEMSKAP

Medlemskap erbjuds  envar som accepterar föreningens
stadgar och som erlagt gällande årsavgift. Återbetalning
av årsavgifter kan ej ske. Medlem som trots sedvanlig
påminnelse ej erlagt årsavgift anses därmed ha begärt sitt
utträde ur föreningen.

3. VERKSAMHETSÅR

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall motsvara
kalenderår. Styrelsen ansvarar för verksamheten från årsmöte
till årsmöte.

4. STYRELSE

Styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter; ordförande,
sekreterare, kassör samt fyra ledamöter. Styrelsen konstituerar sig själva. Mandattiden blir två år. Ordförande, sekreterare och två ledamöter väljs ojämna år, kassör och övriga ledamöter jämna år. Utöver dessa väljs en revisor samt revisionssuppleant, båda med ett års mandattid.
Styrelsen skall och äger rätt att i alla avseenden handha
föreningens ärenden. Bokföring skall ske enligt god revisionssed
och medlemsförteckningen underhållas kontinuerligt.
Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra(4) ledamöter
är närvarande. Omröstning skall ske öppet. Vid lika röstetal
har ordföranden utslagsröst. Föreningens bank- och postgirokonton
tecknas av ordföranden eller kassören var för sig. Styrelsen äger rätt att till sig adjungera medlemmar för uppdrag som t.ex. redaktör, matrikelförare, webbmaster etc. såvida dessa ej utses av årsmötet.

5. RÖSTRÄTT

Medlems rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas
på års- eller föreningsmöte varvid varje medlem äger en röst.
Beslut kan enbart fattas i frågor som delgivits medlemmarna
i kallelsen till mötet. Medlern har rätt att avge sin röst genom
skriftlig fullmakt utställd på annan vid mötet närvarande
medlem. Ingen får med fullmakt avge mer än en röst utöver
sin egen. Beslut tages medelst öppen omröstning såvida inte
sluten omröstning har begärts. Vid lika röstetal i öppen omröstning
har mötesordföranden utslagsröst och vid sluten omröstning
lotten.

6. FÖRENINGSMÖTEN

Utöver årsmöte, som hålles under mars månad kan styrelsen
kalla till föreningsmöte när detta anses befogat. Kallelse till
mötet skall vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före
mötet. Kallelse skall innehålla uppgifter om tid och plats för
mötet, dagordning samt huvudsakliga innehållet i motioner
och propositioner. När det gäller årsmöte skall årsredovisningen
också medtagas.

7. ÄRENDEN

Vid föreningsmöte (årsmöte) förekommande ärenden:

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Fastställande av röstlängd.
 4. Fastställande av fortsatt dagordning.
 5. Fråga om mötet utlysts enligt stadgarna.
 6. Val av justeringsmän att jämte ordföranden justeraprotokollet.
 7. (årsmöte) Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret samt budget för det nya.
 8. (årsmöte) Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. (årsmöte) Fastställande av kommande års medlemsavgift.
 10. (årsmöte) Val av styrelse, funktionärer och valberedning.
 11. Motioner och propositioner.
 12. Övriga frågor.
 13. Mötets avslut.
8. MOTIONER

Motioner om stadgeändringar eller andra ärenden skall
skriftligen delges styrelsen senast två månader före års- eller
föreningsmöte.

9, INTERIMSSTYRELSE

Om angivna fem styrelseposter ej kan besättas utses minst
två personer, med rätt att teckna föreningen, att fullgöra
tidigare ingångna avtal och att, om beslut om upplösning ej
föreligger, kalla till nytt föreningsmöte. Några övriga beslut
får ej fattas. Föreligger beslut om upplösning äger man rätt
att besluta om vilken organisation som skall övertaga tillgångarna
och verkställa överförandet av medlen.

10. UPPLÖSNING

Föreningen kan ej upplösas om minst tio (10) medlemmar
önskar upprätthålla dess verksamhet och är beredda att
besätta styrelseposterna. Om upplösning sker, skall anges att
föreningens tillgångar skall överlåtas till en välrenommerad
sedan länge etablerad organisation verkande inom Folkmusiksverige.

11. STADGEÄNDRING

Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas av två på
varandra följande föreningsmöten, varav minst ett årsmöte.