Årsmöten

Dagordning enligt stadgarna:

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Fastställande av röstlängd.
 4. Fastställande av fortsatt dagordning.
 5. Fråga om mötet utlysts enligt stadgarna.
 6. Val av justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret samt budget för det nya.
 8. Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av kommande års medlemsavgift.
 10. Val av styrelse, funktionärer och valberedning.
 11. Motioner och propositioner.
 12. Övriga frågor.
 13. Mötet avslutas.

Välkommen!

Årsmötesprotokoll